Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

ΕΛ.ΠΕ.: Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων


Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2013 08:53
Το Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων αφορά δέκα (10) θέσεις απασχόλησης στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:
ΤΟΜΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
 • ΔΙΥΛΙΣΗ
Τρεις (3) θέσεις απασχόλησης στην Παραγωγή/Διύλιση, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.:CME).
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ομίλου, οι οποίες αφορούν πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: FIN).
 • MARKETING και ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Μία (1) θέση απασχόλησης στο Marketing και στις Πωλήσεις Εμπορίας, η οποία αφορά πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα του Marketing. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: MARK).
 • ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στον Εφοδιασμό & Εμπορία Πετρελαιοειδών, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς. (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.:CEF).
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ομίλου, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Μηχανικούς και πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: SBD).
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης του Προγράμματος Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων είναι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ενός έως δύο ετών (1-2), μετά από αξιολόγηση.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (επί πτυχίω κατά την ημερομηνία της αίτησης, πτυχιούχοι κατά την πρόσληψη).
 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται επί πτυχίω την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, από τα συγκεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013
 • Nα είναι πτυχιούχοι των συγκριμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα κατά την διαδικασία πρόσληψης (Οκτώβριος 2013) και να προγραμματίζουν μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυμώντας να αποκτήσουν απαραίτητη εργασιακή εμπειρία.
 • Ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα έτη σπουδών ανάλογα με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με: 7.5 Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία, 2:1 Second Class Honors Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου, 3.5 GPA Πανεπιστήμια Η.Π.Α.
 • Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency, εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα. Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας.
 • Όριο ηλικίας: έως 27 ετών
 • Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση του ετήσιου, τουλάχιστον, προγράμματος εργασιακής απασχόλησης.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών έως και τέσσερα (4) χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης, από συγκεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού.
 • Η απόκτηση πτυχίου να έχει γίνει σε max 6 χρόνια για τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε max 4 χρόνια για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού από την ημερομηνία εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Ο μέσος όρος βαθμολογίας ανάλογα με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με: 7.5 Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία, 2:1 Second Class Honors Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου, 3.5 GPA Πανεπιστήμια Η.Π.Α.
 • Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency. Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας.
 • Όριο ηλικίας: έως 27 ετών
 • Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση του ετήσιου, τουλάχιστον, προγράμματος εργασιακής απασχόλησης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο:
 • Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ)Το Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, χωρίς καμία παράλειψη πεδίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος φοίτησε. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και απαραιτήτως υπογεγραμμένες .
 • Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο αγγλικής γλώσσας. (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα) εφόσον σπούδασαν στην Ελλάδα.
 • Δήλωση Σκοπού (Statement of Purpose),έκτασης έως 300 λέξεις, όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης στον Όμιλό μας, τις μελλοντικές επιδιώξεις και επαγγελματικές φιλοδοξίες του.
 • Συμπληρωμένο το έντυπο Βιογραφικό Σημείωμα (πατήστε εδώ για το σχετικό υπόδειγμα), επισυνάπτοντας πρόσφατη φωτογραφία, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, σπουδές, ξένες γλώσσες, δεξιότητες, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια και όσα ακόμη στοιχεία μπορούν συνεκτιμηθούν και να χαρακτηρίσουν ένα Βιογραφικό ως εξαιρετικό.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Από τους άνδρες ενδιαφερόμενους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα).
Επιπρόσθετα:
για τους επί πτυχίω ενδιαφερόμενους:
 • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επίδοσης, όλων των ετών σπουδών, επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα).
 • για τους πτυχιούχους ενδιαφερόμενους:
 • επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών με την βαθμολογία απόκτησής του..
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος: Οκτώβριος 2013
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Υπόψη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Με την ένδειξη «Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων»
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων: 30η Αυγούστου 2013.
Περισσότερα εδώ