Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Προγράμματα ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Α. Προγράμματα του ΕΣΠΑ & μέσω Ελληνικών διαχειριστικών αρχών

1. Πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Για τουριστικά καταλύματα πού έχουν Κωδικό Δραστηριότητας ΚΑΔ08 55.1, 55.2 (εκτός του 55.20.19) και 55.30.11. Το προγραμμα χρηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό Ξενοδοχειακων μοναδων με βασικο? στο?χο τη μει?ωση του λειτουργικου? τους κο?στους, με?σα απο? την εξοικονο?μηση ενε?ργειας, νερου? και την αξιοποι?ηση Ανανεω?σιμων Πηγω?ν Ενε?ργειας (Α.Π.Ε.). Tο πρόγραμμα είναι ανοικτό έως 31 Μαρτίου και χρηματοδοτεί έως το 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=801&Itemid=90


2. Πρόγραμμα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Για τουριστικά καταλύματα και τουριστικά πρακτορεία που προσφέρουν ή θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού και ο Κωδικός Δραστηριότητας τους αρχίζει από ΚΑΔ08 55 η? 79. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ενέργειες όπως η απόκτηση εξοπλισμού, κτιριακά, διαμόρφωση χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις, προβολή – προώθηση, κα. Tο πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει τον Μάρτιο και χρηματοδοτεί έως το 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=147:-q-q&catid=32:2009-10-15-08-30-56&Itemid=42


3. Πρόγραμμα ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ - Μέτρο 121. Το πρόγραμμα αφορά τους νέους γεωργούς, γεωργούς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και λοιποί γεωργοί. Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα (non-food) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων. Tο πρόγραμμα ειναι ανοιχτο μεχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού και χρηματοδοτεί έως το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και είναι ανοικτό εως 31 Μαρτίου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=148:-121-q-q&catid=32:2009-10-15-08-30-56&Itemid=42


4. Προγράμματα επιχορήγησης για την απασχόληση από τον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της προώθησης της απασχόλησης και της στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων έχει προκηρύξει τα παρακάτω προγράμματα:

·  Πρόγραμμα Επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης  50  θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α). Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ΝΕΕ που εντάσσεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στις 28.000 EΥΡΩ. Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα των υποψηφίων, καθορίζεται με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
·  Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμαεπιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα των υποψηφίων, θα καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
·  Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με την δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
·  Τροποποιημένο Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα των υποψηφίων, θα καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: www.oaed.gr 


5. Πρόγραμμα DIGITAL VALUE. Επιλέξιμες επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν προτα?σεις στο πρόγραμμα είναι οι μεμονωμένες υφιστάμενες (και νεοιδρυθει?σες) επιχειρήσεις, ιδιωτικού δικαίου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ενέργειες που αφορου?ν την ανα?πτυξη Καινοτο?μων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιω?ν Προστιθε?μενης Αξι?ας στον πολιτισμό, τουρισμό, κα (e-services). Tο πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει τον Μάρτιο και χρηματοδοτεί έως το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=819&Itemid=916. Πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις ανάγκες των ΜΜΕ και των νε?ων επιχειρη?σεων για την εκτε?λεση ε?ργων ε?ρευνας και τεχνολογικη?ς ανα?πτυξης απο? τις ι?διες τις επιχειρη?σεις, η? απο? α?λλους εξειδικευμε?νους φορει?ς για λογαριασμο? και προς ο?φελος των επιχειρη?σεων. Tο πρόγραμμα ειναι συνεχως ανοιχτο (σε κύκλους) και χρηματοδοτεί έως το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=803&Itemid=90


7. Πρόγραμμα LEADER. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται ή θελουν να δραστηριοποιηθούν καταθετοντας πρόταση σε έναν απο τους παρακάτω άξονες που έχουν προκυρηχθει:

Μέτρο 312: Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (π.χ. Ίδρυση
παντοπωλείων παραδοσιακών προϊόντων, κα)
Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων (π.χ. Ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων, κα)
Μέτρο 321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (π.χ. Διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων, κα)
Μέτρο 323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς (π.χ. Διατήρηση και
αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων, γεφυριών, κα)

Η προθεσμία υποβολής για αιτήσεις στην:

·  Πιερική Αναπτυξιακή (Δήμοι Ολύμπου, Αιγινίου, Κατερίνης, Κολίνδρου, Κορίνου, Μεθώνης, Παραλίας, Πύδνας και Λιτόχωρου) είναι 31 Μαρτίου.
·  Αναπτυξιακή Χαλκιδικής (Δήμοι Πολύγυρου, Καλλικράτειας, Κασσάνδρας, Μουδανίων, Ορμυλίας, Παλλήνης, Παναγίας, Σιθωνίας, Σταγίρων – Ακάνθου, Τριγλίας) είναι 31 Μαρτίου.
·  Φθιωτική Αναπτυξιακή (Δήμοι Λαμιεών, Αγ. Κωνσταντίνου, Αταλάντης, Γοργοπόταμου, Εχιναίων, Καμένων Βούρλων, Λιανοκλαδίου, Μαλεσίνας, Μώλου, Οπουντίων, Πελασγίας, Στυλίδος και Παυλιανής είναι 30 Απριλίου.

Το ποσοστό επιδότησης για τις μεν επιχειρηματικές δραστηριότητες κυμαίνονται από 50% έως 60% για τις μεν πολιτιστικές από 75% έως 85%.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: www.pieriki-anaptixiaki.gr, www.anetxa.gr και www.fthianap.gr.


8. Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί υφιστάμενες η? υπό ίδρυση επιχειρήσεις εταιρικής μορφής για έργα που προωθούν την οικονομική ανα?πτυξη της χω?ρας, με τα οποι?α βελτιω?νεται η επιχειρηματικο?τητα, η τεχνολογικη? ανα?πτυξη, η ανταγωνιστικο?τητα των επιχειρη?σεων και η περιφερειακη? συνοχη? και προωθειται η πρα?σινη οικονομι?α, η αποτελεσματικη? λειτουργι?α των διαθε?σιμων υποδομω?ν και η αξιοποι?ηση του ανθρω?πινου δυναμικου? της χω?ρας. Tο πρόγραμμα ειναι δύο φορές το χρόνο (Απρίλιο & Οκτωβριο) και χρηματοδοτεί έως το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=149:----39082011-&catid=32:2009-10-15-08-30-56&Itemid=42


9. Πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί υφιστα?μενες μικρομεσαι?ες επιχειρη?σεις με μι?α τουλα?χιστον πλη?ρη δωδεκα?μηνη κλεισμε?νη διαχειριστικη? χρη?ση με συγκεκριμένους ΚΑΔ που οριζονται στον οδηγό του προγραμματος. Το προ?γραμμα ενι?σχυει δρα?σεις που αποσκοπου?ν στην αυ?ξηση της εξωστρε?φειας και της ανταγωνιστικο?τητας (προω?θηση, εκθε?σεις, πιστοποιη?σεις, βελτι?ωση εικο?νας προι?ο?ντος κλπ.) των επιχειρη?σεων ο?λων των κλα?δων της ελληνικη?ς οικονομι?ας. Tο πρόγραμμα είναι ανοικτό έως 25 Μαΐου και χρηματοδοτεί έως το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150:2011-02-11-14-40-42&catid=32:2009-10-15-08-30-56&Itemid=42


10. Πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΗ Ή ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ - Μέτρο 125. Το πρόγραμμα αφορά φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος του μέτρου είναι η υλοποιήση δημόσιων έργων υποδομών που περιλαμβάνουν:
·    Εγγειοβελτιωτικά έργα
·    Έργα αναδασμών
·    Αγροτικό εξηλεκτρισμό
·    Βελτίωση βοσκοτόπων
·    Βελτίωση προσπελασιμότητας σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις
·         Διάνοιξη και βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δημοσίων δασών
Tο πρόγραμμα ειναι ανοιχτο μεχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού και χρηματοδοτεί έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=820&Itemid=90


11. Πρόγραμμα E-SECURITY. Δικαιούχοι του προγράμματος ειναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την ψηφιακή ασφάλεια και με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών (κακόβουλων ή μη) εις βάρος της διαχειριζόμενης πληροφορίας, των πληροφοριακών συστημάτων, του λογισμικού κλπ.
Tο πρόγραμμα ειναι ανοιχτο μεχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού και χρηματοδοτεί έως το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=822&Itemid=111


12. Πρόγραμμα ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Το Πρόγραμμα αφορά  στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την υλοποιηση δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο την ανταπόκρισή τους  στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση. 
Tο πρόγραμμα ειναι ανοιχτο εως 15 Απριλίου και χρηματοδοτεί κατ’ αποκοπή και έως το 100% του του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=823&Itemid=91


13. Πρόγραμμα JEREMIE Νέα Επιχειρηματικότητα: Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και λειτουργούν λιγότερο από 36 μήνες. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank.O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του JEREMIE θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου (το επιτόκιο του δανείου υπολογίζεται οτι θα είναι χαμηλότερο από αυτό της αγοράς περίπου κατά 4%).        
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1546


Β. Προγράμματα απευθείας στην Ευρωπαική Ένωση

14. Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις κατάρτισης, εκπαίδευσης, κα, και αφορά δημόσιους φορείς, φυσικά πρόσωπα και ιδιοτικούς φορέις. Οι παρακάτω δράσεις ειναι ανοιχτές:

·         Comenius, Grundtvig: Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Προθεσμίες: 29 Απριλίου 2011 & 16 Σεπτεμβρίου 2011.
·         Grundtvig: Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα. Προθεσμία: 31 Μαρτίου 2011 & 14 Οκτωβρίου.
Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως 100% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση, την κατηγορία εξόδου, την διάρκεια του σχεδίου και τον αριθμό των συμμετεχουσών χωρών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.iky.gr/IKY/portal/gr


15. Πρόγραμμα Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις για την ενεργο? συμμετοχη? του ευρωπαι?ου πολι?τη στα κοινα? και, επομε?νως, τη συμμετοχη? των πολιτω?ν και των οργανω?σεων της κοινωνι?ας των πολιτω?ν στη διαδικασι?α της ευρωπαικη?ς ολοκλη?ρωση. Δικαιούχοι ειναι δημόσιοι φορείς και ιδιοτικοι φορέις. Οι παρακάτω δράσεις ειναι ανοιχτές:

·         Συναντήσεις πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων (Δράση 1 – Μέτρο 1.1). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011 & 01/09/2011.
·         Θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων (Δράση 1- Μέτρο 1.2). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/09/2011.
·         Σχέδια των πολιτών (Δράση 1-Μέτρο 2.1). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.
·         Μέτρα υποστήριξης (Δράση 2 - Μέτρο 2.2). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.
·         Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (Δράση 2 Μέτρο 3). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/02/2011.
·         Ενεργός Ευρωπαϊκοί Μνήμη (?ράση 4). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως 60% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/EACEA_2008_0185_EL.pdf


16. Προ?γραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Το πρόγραμμα δράσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς, φυσικά πρόσωπα και ιδιοτικοι φορέις. Οι παρακάτω δράσεις ειναι ανοιχτές:

Σκε?λος 1.1: Πολυετη? σχε?δια συνεργασι?ας (δια?ρκειας απο? τρι?α ε?ως πε?ντε ε?τη).Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 05/10/2011.  
Σκε?λος 1.2.1: Σχε?δια συνεργασι?ας (δια?ρκειας ε?ως 24 μη?νες). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 05/10/2011.
Σκε?λος 1.3.5: Σχε?δια συνεργασι?ας με τρι?τες χω?ρες (δια?ρκειας ε?ως 24 μη?νες). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 03/05/2011.
Σκε?λος 1.3.6. Στη?ριξη για ευρωπαι?κα? πολιτιστικα? φεστιβα?λ. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/11/2011.
Σκε?λος 2. Στη?ριξη οργανισμω?ν που δραστηριοποιου?νται σε ευρωπαι?κο? επι?πεδο στον πολιτιστικο? τομε?α. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/09/2011.
Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως και 80% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=821&Itemid=90

17. Πρόγραμμα LIFE+ 2011. Δικαούχοι του προγράμματος ειναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί) στις παρακάτω θεματικές:

·    LIFE+ φύση και βιοποικιλότητα (Nature and Biodiversity
·    LIFE+ Περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση
·    LIFE+ Πληροφόρηση και επικοινωνίαΣυντελεστές χρηματοδότησης ΕΕ

Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50 % των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 75 % για τις προτάσεις που επικεντρώνονται σε υψηλής προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη που ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα.
Οι προτάσεις έργων υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή μέχρι τις 18ης Ιουλίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=824&Itemid=90

18. Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη. Δικαιούχοι του πρόγραμματος ειναι δημόσιοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί προτωβουλίες στις παρακάτω προτεραιόητητες:

·  Η προτεραιότητα ALTENER η οποία συμπεριλαμβάνει την προώθηση των νέων και ανανώσιμων πηγών ενέργειας για κεντρική και αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης και βιοκαύσιμα, στηρίζοντας έτσι την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Την ενσωμάτωση των νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τοπικό περιβάλλον και στα ενεργειακά συστήματα. Την υποστήριξη της προετοιμασίας και εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων.
·  Η προτεραιότητα SAVE η αφορά προτωβουλίες στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, ειδικότερα στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα. Στην υποστήριξη της προετοιμασίας και εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων.
·  Η προτεραιότητα STEER<span style="FONT-FAMILY: 'T