Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Νέο Πρόγραμμα στήριξης γυναικείων οργανώσεων και δράσεων για την ισότητα των φύλων (ΕΣΠΑ)

Σήμερα δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης από γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας των φύλων.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με το νέο αυτό Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικείων οργανώσεων, θεωρώντας ότι αποτελούν βασικό μοχλό της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα στον τομέα στήριξης των περισσότερο ευάλωτων γυναικών. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα προβλέπει τη χρηματοδότηση διετών Σχεδίων Δράσης, που στοχεύουν: 
·         Στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών και την αρωγή θυμάτων βίας.
·         Στην υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων γυναικών
·         Στην καταπολέμηση των στερεότυπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων, όπως προβάλλονται από τα ΜΜΕ.
·         Στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων σε νέους τομείς προώθησης της ισότητας των φύλων (π.χ. περιβάλλον, κοινωνία της γνώσης).
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΕΣΠΑ). Κάθε διετές Σχέδιο δράσης θα χρηματοδοτηθεί μέχρι 80.000 ευρώ συνολικά με την προϋπόθεση ότι θα προσληφθεί τουλάχιστον ένας/μία άνεργος/η πλήρους απασχόλησης.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2011
Από τις 22 Αυγούστου οι ενδιαφερόμενες γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (Φανή Παπαδοπούλου τηλ. 210-3898000) το οποίο αναλαμβάνει την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής κατά τη κατάρτιση των αιτήσεων για χρηματοδότηση.  
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η Αίτηση επιχορήγησης βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες:
ΓΓΙΦ (www.isotita.gr),          ΕΥΕ/ΓΓΙΦ (www.eyeisotita.gr),

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - Αύξηση Ποσοστού Επιδότησης !

Το Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στοχεύει στη δημιουργία και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως μοχλό για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία. Επίσης, ενισχύονται Πολύ Μικρές και Μικρές νέες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, με τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με την επέκταση-διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουν.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% έργα ύψους προϋπολογισμού από 30.000€ έως 300.000€ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα και σχέδια που αφορούν παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης και από 20.000€ έως 200.000€ για επενδυτικά σχέδια των άλλων επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. H υποβολή επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 01/08/2011.
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 30.000.000
Ποσό Χρηματοδότησης έως: € 200.000 

http://startupgreece.gov.gr/

Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων


Στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.
Συνολικός Προϋπολογισμός:  €150.000.000
Ποσό Χρηματοδότησης έως:  €1.000.000


 Μάθε περισσότερες πληροφορίες στο startupgreece.gov.gr !